Project description

Undergrunden kan fjerne kvælstof

Når landmanden dyrker sine afgrøder, tildeles der mere kvælstof end planterne kan optage, for at kunne opnå et godt afgrødeudbytte. Overskuddet af kvælstof kan blive udvasket fra markerne og ende i vandmiljøet.

På sin vej gennem undergrunden bliver en del af kvælstoffet dog naturligt omsat med geokemiske processer. Afhængig af den geokemiske sammensætning, og vandets vej gennem undergrunden fjernes større eller mindre dele af kvælstoffet faktisk og ender dermed ikke i vores vandmiljø.

Udvikling af et kortlægningskoncept

Projektet vil udvikle geofysiske, hydrogeologiske og geokemiske kortlægningsteknologier og et samlet koncept som vil kunne anvendes til at bestemme undergrundens naturlige evne til at tilbageholde kvælstof under den enkelte mark, så kvælstof ikke ender i vandmiljøet.

Projektet vil udnytte lovende pilotresultater fra Innovationsfondsprojektet rOPEN og andre relevante projekter. Ligeledes vil projektet skabe synergi med det nationale Landovervågningsprogram, da flere af overvågningsområderne vil blive undersøgt. Her udnytter vi, at der fra områderne findes lange tidsserier af måledata som kan bruges til validering af metoderne i MapField. Desuden er der synergi med en række andre projekter som udvikler virkemidler til reduktion af kvælstof i vandmiljøet. Her vil vi demonstrere at MapField metoderne kan bruges til at vælge og placere virkemidler optimalt i landskabet.

The figure shows: (a) The situation before MapField with uniform N regulation in each ID15 catchment. An ID15 catchment is approx. 15 km2 and is the current level of regulation, (b) Geophysical mapping of the geological structures from an ATV vehicle and drilling of wells for detailed studies of geological and geochemical characteristics, (c) MapField modelling of water and N flow taking the redox conditions. The result is the designation of fields with different needs for N regulation due to different degrees of N retention. N-retention is a measure for how much the subsurface under the individual field can reduce nitrogen and avoid pollution of the aquatic environment, and (d) DK map of the ID15 catchment areas and the study areas.

Figuren viser: (a) Situationen før MapField med ensartet N-regulering i hvert ID15-opland. Et ID15-opland er ca. 15 km2 og er det nuværende reguleringsniveau, (b) Den geofysiske kortlægning af undergrundens strukturer fra et ATV-køretøj og udførsel af boringer til detaljerede undersøgelser af geologiske og geokemiske karakteristika, (c) MapField-modellering af vand- og N-flow, hvor der tages hensyn til redoxforholdene. Dette resulterer i udpegning af marker med forskellig reguleringsbehov pga. forskellig N-retention. N-retention er et mål for meget undergrunden under den enkelte mark kan tilbageholde kvælstof så det ikke forurener vandmiljøet, og (d) DK-kort over ID15-oplandene og undersøgelsesområderne.

Et stærkt tværfagligt projekt

Kombinationen af viden fra forskellige fagområder gør projektet særlig stærkt i udviklingen og implementeringen af et samlet kortlægningskoncept til målrettet kvælstofregulering. Projektet kombinerer således ekspertise inden for geofysik, hydrogeologi, geokemi, agronomi, modellering, software udvikling, kommunikation, økonomi og forretningsudvikling.

 

Projektets værdi for samfundet

Projektet danner det faglige grundlag for at kunne indføre mere målrettet regulering af kvælstof i landbruget, som er politisk besluttet, og projektets resultater vil være til gavn for både landmanden og miljøet. Landmanden vil vide, hvor gødningen skal placeres på marken for at få det optimale afgrødeudbytte, og samtidig kan miljøforvalteren udpege områder med stor eller lille risiko for udvaskning af kvælstof. Det kan blive grundlaget for en mere målrettet kvælstofanvendelse.

MapField kan være med til at sikre, at Danmark kan leve op til EU’s krav til vandmiljøet samtidig med, at der skabes bedre produktionsvilkår for landbruget.